Bine ai venit la Accelera!

Nota de informare privind prelucrarea DCP - www.accelera.ro


1. CINE SUNTEM NOI?

ACCELERA SRL (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul social în București, Str. Aron Cotruș nr. 59, et. 1, ap. 1-1, sector 1, cod poștal 014131, înregistrată la ORC sub nr. J40/3156/2005, CUI 17254224, având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Această notă de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră atunci când Societatea acționează ca Operator de date cu caracter personal.


2. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

NE PUTEȚI CONTACTA LA:
Email: accelera@accelera.ro
Adresa: București, Str. Aron Cotruș nr. 59, et. 1, ap. 1-1, sector 1, cod poștal 014131


3. DATE ORI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE SOCIETATE

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot duce la identificarea acesteia.

Politica noastră este de a colecta datele personale necesare în scopurile determinate de activitățile Societății și solicităm clienților și partenerilor noștri să ne comunice acele date cu caracter personal necesare în aceste scopuri.

Datorită diversității serviciilor și/sau produselor pe care le oferim, descrise aici , este posibil să prelucram mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul de produs/serviciu/activitate/scop al prelucrării.

Principalele date/categorii de date prelucrate de Societate pot fi, după caz și în funcție de scopurile asociate prelucrării, date precum:

 1. Dacă sunteți trainer colaborator al Societății noastre
  • nume, prenume
  • fotografie (imagine, poza)
  • date de contact (adresă/e de email, numere de telefon)
  • semnătură

 2. Dacă sunteți vizitator al site-ului nostru:
  • date obținute în urma accesării platformelor online ale Societății (cum ar fi identificatorul online al persoanelor care accesează unul sau mai multe dintre Site-urile ori paginile Societății, identificator prelucrat în scopurile amintite in Politica de cookies aferentă respectivei/ului pagini/Site), potențiale date primite/colectate prin intermediul platformelor de rețele sociale

 3. Dacă sunteți reprezentant al unui client al nostru - persoană juridică
  • date de contact (adresă/e de email, numere de telefon)
  • date legate de profesie și/sau funcție: calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, locul de muncă (calificare/formare profesională, funcția ocupată, locul muncii etc).
  • semnătură

 4. Dacă sunteți participant la training-urile noastre
  • nume, prenume, funcție ocupată în cadrul societății angajatoare
  • preferințe, testimoniale și păreri (feedback) în legătură cu tipuri de servicii și produse,
  • pentru situațiile în care luați parte la evaluarea AMI (Achievement Motivation Inventory), prelucrăm, în plus, și vârsta dumneavoastră

 5. Dacă achiziționați produsele noastre (cărți, etc.)
  • nume, prenume
  • date de contact/facturare: adresă de livrare, adresă de email, număr de telefon

4. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm datele personale direct de la dumneavoastră. Putem prelucra date cu caracter personal colectate și din alte surse precum:

 • clienții noștri persoane juridice, pentru angajații lor care participă la training-urile noastre;
 • surse disponibile public (precum ORC, ANAF, mass media, site-uri de rețele sociale cum ar fi, dar fără a se limita la, Facebook, LinkedIn, etc)

5. CE TIPURI DE PRELUCRĂRI DE DATE EFECTUEAZĂ SOCIETATEA NOASTRĂ?

Societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prezenta Notă de informare nu acoperă eventuala prelucrare efectuată de către participanți la evenimentele organizate de Societate ori alte persoane care înregistrează/ publica imagini foto/video din cadrul evenimentelor, prelucrări care nu se află sub controlul Societății.


6. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Societatea prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare scop.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care Societatea va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial/care v-au fost aduse la cunoștință, Societatea va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Desfășurarea obiectului de activitate al Societății, furnizarea de produse și prestarea de servicii aflate în legătură în special cu activitatea principala a Societății, respectiv activități de training, organizare de evenimente motivaționale, cât și raportat la alte activități conexe. Oferim o gamă variată de servicii și produse pe care le puteți găsi aici.

 • Gestionarea relațiilor noastre cu clienții, furnizorii, profesioniștii din diverse domenii de activitate etc, îmbunătățirea activității și serviciilor Societății raportat la clienții și partenerii noștri, corespondență, oferte, negocieri, gestionare contracte.

 • Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și angajamentelor asumate față de dumneavoastră, gestionării solicitărilor precum și sesizărilor/reclamațiilor în legătură cu serviciile noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți produsele și/sau serviciile noastre.

 • Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, măsuri care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată, putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți sau parteneri, persoane juridice.

 • În cazul vizitării site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețele sociale, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului în scopurile amintite în Politica de cookies (pentru mai multe informații accesați Politica de cookies ) sau alte date personale potențial primite/colectate prin intermediul acestor platforme și/sau provenite din rețele sociale sau alte surse publice digitale.

 • Respectarea unor cerințe legale și/sau de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală sau a celor solicitate prin acte normative speciale care reglementează obiectul nostru de activitate ori, după caz, de arhivare.

 • Gestiune economico-financiară-administrativă.

 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Statistici interne

7. TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRĂRILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al Societății, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate a prelucrării:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic/contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Societății (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea poate fi necesară pentru operațiunile de arhivare;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță, respectiv:
  • – pentru administrarea activității noastre, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii aflate în legătură în special cu activitatea principală a Societății, respectiv activități de training, organizare de evenimente motivaționale, cât și raportat la alte activități conexe,
  • – pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii clienți și clienții ori partenerii noștri, inclusiv, dar fără a ne limita la promovarea de servicii și/sau produse ale noastre ori ale partenerilor noștri, activități asociate,
  • – pentru gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră
  • – gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legătură cu serviciile noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți produsele și/sau serviciile noastre, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, doar dacă ne aflăm în una dintre ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.

8. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 • e durata derulării contractului/raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Societatea poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic
 • e durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, cum ar fi listele cu participanții la evenimentele noastre)
 • e durata de existență a site-ului/paginilor de pe rețelele sociale pentru postarea de imagini foto sau înregistrări video din cadrul evenimentelor organizate de Societate, testimoniale și alte asemenea pe site-urile și paginile acesteia disponibile pe Internet
 • imp de cel mult 15 zile după desfășurarea unui eveniment organizat de către Societate, pentru orice date prelucrate în vederea organizării acestuia și conținute în diverse documente, cum ar fi: diplome de participare înmânate, evaluări AMI, etc,
 • ână la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ
 • e perioada de arhivare în interes public menționată de lege sau în politicile aplicabile ale Societății, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Societatea au prevăzut arhivarea
 • ste posibil ca uneori să prelucrăm imagini video/foto ale participanților, preluate în timpul sesiunilor de training, în scopul strict al desfășurării activităților aferente trainingului; aceste date vor fi șterse imediat după încheierea sesiunii de training;

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor/ultimul contact dintre Societate și persoana vizată.

Oricare date pot fi păstrate de Societate, prin excepție de la prevederile anterioare daca este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Societatea ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Societății ori a persoanei vizate de prelucrare.

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabila, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de societatea noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.


9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA

Societatea noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos. Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa accelera@accelera.ro sau prin intermediul site -ului https://www.accelera.ro/ ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul social al Societății.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, societatea noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dumneavoastră privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care introduceți o cerere în format electronic pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, informațiile vor fi furnizate de societatea noastră tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regulă 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, societatea noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri primite din partea dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vă vor fi comunicate prin intermediul răspunsului înaintat de societatea noastră în legătura cu cererea în cauza.


Dreptul de acces

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține din partea Societății o confirmare dacă acesta prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ, următoarele informații:

 1. scopurile prelucrării;
 2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 5. existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 6. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 7. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora;
 8. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

In cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastră, Societatea furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.


Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.


Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. vă opuneți prelucrării efectuate în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de direct marketing
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Societății în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta;
 6. alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) in următoarele cazuri :

 1. Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Societății să verifice exactitatea datelor;
 2. Prelucrarea este ilegală iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 4. V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către Societate, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Societății, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Societate la un alt operator indicat de către dumneavoastră in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.


Dreptul de opoziție la prelucrarea în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță

În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate în scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri. În acest caz, Societatea nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.


Dreptul de retragere a consimțământului

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.


10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dumneavoastră la accelera@accelera.ro.

De asemenea puteți transmite/depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa Poștală: Str. Aron Cotruș nr. 59, et. 1, ap. 1-1, sector 1, București, cod poștal 014131,

Ori prin intermediul site-ului https://www.accelera.ro.

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care o primim, în termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).


11. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Societatea poate transmite/acorda acces/divulga datele personale în principal către următoarele categorii de persoane/entități:

 • Autoritățile și entități publice (cum ar fi autorități fiscale etc.)
 • Parteneri comerciali (profesioniști în diverse domenii de activitate), traineri colaboratori;
 • Prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Societății, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această notă de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, realizarea evaluărilor AMI, prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale, etc.) ori furnizori de servicii (cum ar fi, de exemplu, firma de curierat).
 • Imagini foto sau video din cadrul evenimentelor organizate de Societate, testimoniale și alte asemenea pot fi postate cu titlu de prezentare pe site-urile și paginile acesteia disponibile pe Internet

Transferurile și divulgarea nu se fac, de principiu, către entități din afara Uniunii Europene. Dacă Societatea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeană ori, dacă se consideră că țara respectivă nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, vom cere terței părți să încheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reflecte aceste din urmă standarde sau să ofere alte garanții adecvate în acest sens.


12. CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că de regulă nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Societate, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unei relații juridice/contract. Astfel, în măsura în care optați pentru unul sau mai multe dintre serviciile Societății, intrați într-o relație juridică cu

Societatea sau beneficiați în alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligațiilor asumate de Societate în raport cu dumneavoastră ori pentru furnizarea serviciilor și/sau produselor către dumneavoastră.

Astfel că, în anumite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil ca:

 • societatea noastră să fie în imposibilitatea de a încheia contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră
 • societatea noastră să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora parțial/integral obligațiile asumate față de dumneavoastră.

Daca apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră la adresa de email accelera@accelera.ro.

Prin prezenta Notă, am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către Accelera în lumina Regulamentului și am fost informat/ă de către Accelera cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.